Stručný popis projektu:
Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie prvej technologickej bunky svojho druhu v SR, za účelom inovácie produktu, čiže vytvorenia technologického zázemia pre výrobu úplne nového produktu – polymérovej ložiskovej klietky určenej pre železničný priemysel. Ide o produkt, ktorý sa na relevantnom národnom trhu zatiaľ neponúka a zároveň bude vyrábaný výrazne odlišnou technológiou ako obdobné výrobky pre iné priemyselné odvetia. Takto inovovaný produkt bude primárne komercionalizovaný smerom k lokálnym slovenským zákazníkom, neskôr s potenciálom rozšíriť dodávky na Európsky ako aj globálny trh. Hlavné ciele projektu sú maximálne využitie potenciálu obstaraného technologického vybavenia, tak aby bola zabezpečená plynulá a bezproblémová výroba polymérovej ložiskovej klietky a jej následný predaj. Naplnenie cieľov projektu prinesie nový produkt pre našu spoločnosť ako aj pre trh, prispeje k nárastu zamestnanosti a celkovému rozvoju nášho podniku v Žiline.

Poskytovateľ pomoci
Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Orgán implementácie fondov: RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
IČO: 00164381

Vyhlasovateľ
Subjekt: Ministerstvo hospodárstva SR
Orgán implementácie fondov: SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI -
MH SR
IČO: 00686832
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Žiadateľ: Synthotec Slovakia s.r.o.
Žiadaná výška NFP: 129 438,45 €
Schválená výška NFP: 129 438,45 €
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2- 02 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
Partneri: --
Miesto realizácie - VÚC: Žilinský kraj

Linka pre viac informácii: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=b6f57eed- f3e6-4142-83f8- 22f039ffa068